Klachtenbehandeling

Klachten en geschillen met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de directie van BFAO. Als het oordeel van de maatschappij voor de verzekerde niet bevredigend is kan de verzekerde zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, T 0900 - 355 22 48, www.kifid.nl, info@kifid.nl, voor zover het een consumentenverzekering betreft.

Als u het niet eens bent met de vaststelling van door u geleden schade kunt u een hertaxatie aanvragen. De procedure staat beschreven in de verzekeringsvoorwaarden.